Vilkår og Betingelser

Gælder varer købt hos Turtle ApS (herefter benævnt "Turtle").

(Gælder fra 15. juni 2023 ved alle køb hos Turtle ApS, CVR-nr. 41085673).

Følgende vilkår og betingelser er bindende for alle køb fra Turtle og bør derfor læses grundigt, inden du afgiver en ordre. Vilkår og betingelser er en integreret del af ordrebetingelserne og vil være tilgængelige på Turtles hjemmeside og henvises til i ordrebekræftelsen

1. Anvendelsesområde

1.1. Disse vilkår og betingelser gælder for alle køb fra turtle®.

1.2. Aftalen om salg og levering indgås kun med virksomhed med aktivt CVR-nummer (herefter benævnt "køber") og ikke med forbrugere.

1.3. Tilbud afgivet af turtle® er gældende i 8 dage, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Parterne. Den endelige aftale om levering er først indgået, når Køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse. Ved at acceptere via e-mail eller underskrive ordrebekræftelsen, accepterer Køber også Turtles nuværende vilkår og betingelser.

2. Betaling

2.1. Følgende betalingsmetoder kan bruges:

– Dankort, VISA, bankoverførsel, EAN-nummer og MobilePay

– For internationalt udstedte VISA-kort tillægges fakturaprisen et gebyr på 2.9 % af transaktionsbeløbet.

2.2. Vores driftsprotokol indebærer igangsættelse af produktionsprocesser først ved opnåelse af en minimumsfaktureringssum på 10.000 DKK. Denne forudsætning tjener som en grundlæggende foranstaltning, der sikrer levedygtigheden og effektiviteten af ​​vores produktionsbestræbelser.

2.3. Som standard betragtes alle køb som kontantkøb, medmindre andet er angivet i ordrebekræftelsen.

2.4. Forudbetaling kan kræves for bestilte varer.

2.5. Købesummen forfalder til betaling 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt, uanset om købers forhold forhindrer levering som aftalt.

2.6. I tilfælde af at Købers betaling ikke sker rettidigt og/eller hvis betingelserne for den aftalte kredit ændres væsentligt, er turtle® berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til Køber, uanset om leverancerne er indbyrdes forbundne.

2.7. Såfremt Købers betaling sker efter sidste forfaldsdag, pålægges der morarenter af det udestående beløb inklusive moms i henhold til renteloven, medmindre anden rente er angivet i ordrebekræftelsen. De påløbne morarenter og eventuelle gebyrer forfalder straks og vil blive afviklet forud for enhver anden gæld gennem løbende betalinger

2.8. Turtle® beholder ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted eller ej, indtil hele købsbeløbet, inklusive eventuelle renter og/eller gebyrer, er betalt.

2.9. Turtle® er til enhver tid, også efter aftalens indgåelse, berettiget til at kræve betryggende sikkerhed fra Køber for sine udestående tilgodehavender.

2.10. Såfremt betaling ikke sker rettidigt, er turtle® berettiget til at overføre ethvert krav mod Køber til et inkassobureau. Køber er forpligtet til at betale de angivne afhentningsomkostninger.

2.11. Turtle® er berettiget til helt eller delvist at overdrage krav mod Køber til tredjemand uden at indhente særskilt samtykke fra Køber.

3. Priser for varer købt hos turtle®

3.1. Ved bestilling af varer fremsendes en ordrebekræftelse samt disse handelsbetingelser, som er en integreret del af aftalen om køb hos turtle®, og skal accepteres.

3.2. Priser fremgår af Turtles aktuelle prisliste eller i den medfølgende ordrebekræftelse. Alle priser er eksklusive forsendelse, emballage, skatter, afgifter og eventuelle ekspeditionsgebyrer, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i ordrebekræftelsen.

3.3. Priser angivet i Turtles aktuelle prisliste eller udleveret ordrebekræftelse vedrører udelukkende prisen på det købte design. Køber kan ikke foretage ændringer i designet efter at ordrebekræftelsen er afgivet.

3.4. Turtle® er berettiget til at foretage prisændringer i prislister og tilbud uden varsel forud for Købers accept af tilbuddet, hvorefter disse priser er gældende for købet.

3.5. Turtle® er berettiget til uden varsel at foretage prisændringer efter Købers accept af tilbuddet på grund af ekstraordinære prisstigninger fra underleverandører eller andre force majeure-lignende forhold. Ekstraordinære prisstigninger henviser til forhold uden for Turtles kontrol, der resulterer i, at den samlede pris på varerne stiger med mere end 10 %.

4. Forsendelsespriser

4.1. Alle fragtpriser er beregnet ved levering fra Turtles adresse Æbeløgade 4, 2100 København, rom Turtles lager beliggende Midtager 29, 2605 Brøndby, eller direkte fra leverandøren, medmindre andet er skriftligt aftalt.

5. Levering

5.1. Turtle® bestemmer forsendelses-/transportmetoden, medmindre andet er aftalt mellem parterne og bekræftet i ordrebekræftelsen. Levering sker fra skildpaddes adresse beliggende Æbeløgade 4, 2100 København, fra skildpaddes lager beliggende Midtager 29, 2605 Brøndby, eller direkte fra leverandøren, medmindre andet er skriftligt aftalt. Den angivne leveringstid i ordrebekræftelsen er en estimeret leveringstid, som kan ændres af turtle® med meddelelse til Køber, så snart leveringstiden er ændret.

5.2. Hvis der er aftalt en fast leveringstid, har turtle® kun ret til fristforlængelse i følgende tilfælde:

– Ændringer foretaget af Køber i det accepterede tilbud, såsom mængder, varetyper, design/tryk mv.

– Købers forhold, der forhindrer levering af varen til det aftalte faste leveringstidspunkt

– Force majeure-begivenheder, herunder krig, pandemier osv.

– Forsinkelser forårsaget af skildpaddens leverandører, transportører eller andre tredjeparter

– Ekstraordinære vejrforhold og klimarelaterede påvirkninger.

– Arbejdskonflikter, uanset årsagen.

– Offentlige påbud eller forbud, som turtle® ikke med rimelighed kunne have forudset på aftaletidspunktet.

5.3. Fragtpriser er normalt angivet i ordrebekræftelsen eller efter anmodning.

5.4. Levering af enkeltvarer eller palleterede varer sker til kantsten, og Køber er ansvarlig for bortskaffelse af forsendelsesemballage.

5.5. Turtle® forbeholder sig retten til at sikre, at de fysiske forhold på leveringsstedet tillader leveringen. Det er førerens skøn at afgøre, om underlaget er tilstrækkeligt stabilt og egnet til aflæsning.

5.6. Køber er ansvarlig for omkostninger forbundet med eventuel ventetid under aflæsning på Købers adresse eller ethvert andet anvist sted. Herudover er Køber forpligtet til at dække eventuelle ekstraudgifter som følge af Købers manglende evne til at modtage varen til det aftalte leveringstidspunkt.

5.7. Risikoen for tab eller beskadigelse af varen overgår til Køber ved levering. Følgesedlerne eller fragtmandens leveringskvittering fungerer som dokumentation for leveringen. Såfremt levering ikke kan ske til køber på grund af købers forhold, anses risikoen for overgået til køber ved det mislykkede leveringsforsøg på købers sted.

5.8. Ved levering skal Køber straks efterse varen. Hvis Køber ønsker at påberåbe sig en mangel eller skade, skal Køber give Turtle® besked uden unødig forsinkelse, fortrinsvis ved at fremlægge fotografisk dokumentation for skaden.

5.9. Såfremt Køber har opdaget eller burde have opdaget manglen/skaden og undlader at reklamere rettidigt, kan manglen ikke senere påberåbes.

5.10. Når du kontakter turtle®, bedes du oplyse ordrebekræftelsesnummeret eller fakturanummeret.

5.11. turtle® forbeholder sig retten til at over- eller underlevere med op til 2%, som efterfølgende vil blive faktureret eller krediteret i overensstemmelse hermed.

6. Ændringer og annulleringer af ordrer

6.1. Størstedelen af ​​skildpaddens varer er specialfremstillet til Køber og betragtes derfor som specialfremstillet. Made-to-order varer kan ikke annulleres og er ikke berettiget til at returnere.

6.2. Når først køber har afgivet en endelig ordre med turtle®, har de ingen ret til at foretage ændringer eller annullere ordren. Såfremt turtle® på trods heraf særskilt godkender en ændring eller fortrydelse, er Køber forpligtet til at betale de hermed forbundne omkostninger, herunder men ikke begrænset til opbevaringsomkostninger, kvalitets- og ejendomsbevaringsomkostninger samt renter for udskudt levering med minimum 500 kr. . I tilfælde af hel eller delvis annullering er køber også forpligtet til at kompensere turtle® for den tabte arbejdsfortjeneste som følge af den uopfyldte ordre.

7. Forkert levering

7.1. Hvis turtle® har sendt den forkerte vare i forhold til Købers ordre, har du 5 dage fra at modtage din ordre til at verificere dens indhold og rapportere eventuelle uoverensstemmelser. Hvis du finder et problem inden for denne periode, bedes du kontakte turtle® med det samme, og vi vil gennemgå sagen for at sikre en tilfredsstillende løsning for begge parter.

7.2. Turtle® vil dække de ekstra forsendelsesomkostninger for returnering af forkert afsendte varer, men kan ikke holdes ansvarlig for andre udgifter eller kompensation.

7.3. Alle henvendelser rettes til Esben Sonne-Frederiksen via mail på esf@turtle.dk.

8. Produktprøver

8.1. Produktprøver viser kun farve, størrelse og generel kvalitet, og derfor er turtle® ikke ansvarlig for eventuelle afvigelser, medmindre afvigelserne er så væsentlige for Køber, at de udgør et helt andet køb, end hvad Køber kunne forvente ud fra de modtagne produktprøver .

8.2. Printfarver – ved brug af både Pantone og CMYK – kan afvige med +/- 5 %, hvilket turtle® ikke er ansvarlig for.

9. Garanti

9.1. Turtle® giver ikke særskilt garanti for de leverede varer

Køber anerkender, at ethvert krav vedrørende et produkt leveret af turtle® kun kan fremsættes under en leverandørs eller producents garanti, mens turtle® alene er ansvarlig for den del af leverancen, som den har selvstændigt produktionsansvar for.

10. Overensstemmende og ansvar for forsinkelse

10.1. Køber skal straks give skriftlig meddelelse efter opdagelse af en forsinkelse, ellers mister Køber ethvert krav som følge af forsinkelsen. Der henvises i øvrigt til vilkårene i afsnit 5.1-5.2.

10.2. I tilfælde af mindre forsinkelser sørger turtle® for omlevering.

10.3. Ved væsentlig forsinkelse fra turtle®s side er Køber berettiget til at hæve købet. Såfremt der er aftalt forskudt levering, er køber kun berettiget til at hæve om den forsinkede dellevering.

10.4. Hvis Køber hæver købet, er Køber berettiget til kompensation for eventuelle meromkostninger ved erhvervelse af lignende varer fra anden kilde. Erstatningen kan dog aldrig overstige faktureringsværdien af ​​den forsinkede levering, uanset køberens eventuelle større tab.

10.5. Køber er ikke berettiget til yderligere kompensation eller anden kompensation i forbindelse med forsinkelsen.

Dette gælder, uanset om Køber hæver købet eller fastholder det.

11. Eftersyn og reklamation af mangler

11.1. Køber skal ved levering, og altid før varen tages i brug, straks efterse de leverede varer for at sikre sig, at de svarer til bestillingen, herunder den acceptabel kvalitet, farver, tryk mv.

11.2. Reklamation over mangler, herunder mængdeafvigelser, som Køber har eller burde have opdaget ved førnævnte eftersyn, skal indgives skriftligt til turtle® straks og senest 8 dage efter varens levering til Køber mhp. tages op til overvejelse. Se venligst afsnit 5.8-5.9 i vilkårene og betingelserne for yderligere information.

12. Force majeure

12.1. I tilfælde af at levering, rettidig levering eller fejlfri levering hindres eller forsinkes af hændelser uden for Turtle's kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikter, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller andre tredjepartsfejl, kan en leverandørs eller manu- facturers insolvens, eller lignende omstændigheder, kan turtle® efter eget skøn forsinke leveringen eller annullere købers ordre helt eller delvist med hurtig meddelelse til køber, så snart turtle® bliver opmærksom på situationen.

13. Produktansvar

13.1. Turtle® er kun ansvarlig i henhold til produktansvarslovene i det omfang et sådant ansvar er obligatorisk i henhold til loven og ikke lovligt kan begrænses eller pålægges Turtles underleverandør.

13.2. Turtles ansvar for produktskader er begrænset til maksimalt 100,000 kr.

13.3. Turtle® er aldrig ansvarlig for afdriftstab, fortjenestetab eller andre indirekte tab påført af en køber.

14. Generel ansvarsbegrænsning og overdragelse af krav mod underleverandører

14.1. Turtles ansvar kan ikke, uanset påvist uagtsomhed, omfatte likvidation, forretningstab, tabt fortjeneste, tidstab eller andet indirekte tab, uanset om ansvaret er baseret på almindelige erstatningsretlige principper eller ethvert andet retsgrundlag.

14.2. Såfremt en underleverandør eller anden tredjepart har ansvar over for turtle® for forsinkelser eller mangler, er turtle® parat til i det omfang, det er muligt, at bistå Køber med at gøre krav gældende mod underleverandøren eller tredjemand.

15. Tvister

15.1. Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne, skal afgøres ved de danske domstole med Turtles hjemsted som valg af værneting. Alle tvister skal afgøres i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser og dansk lov.

Vælg din valuta