Handelsbetingelser

Gældende for varer købt hos Turtle ApS (herefter be-nævnt ”Turtle”)..

(Handelsbetingelser gældende fra og med den 15. juni 2023 for alle køb hos Turtle ApS, cvr.nr. 41085673).

Følgende handelsbetingelser er bindende for alle køb hos Turtle og bør derfor læses grundigt før bestilling. Handelsbetingelser er en integreret del af ordrevilkårene, og vil fremgå af Turtles hjemmeside og som henvisning på ordrebekræftelsen.

1. Omfang

1.1. Handelsbetingelserne gælder for alle køb hos Turtle.

1.2. Aftalen om salg og levering indgås kun med virk-somheder med aktivt CVR nr. (herefter benævnt ”kø-ber”), og ikke med forbrugere.

1.3.Tilbud afgivet af Turtle gælder i 8 dage, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne. Endelig aftale om levering foreligger først, når Køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse. Ved accept på mail eller un-derskrevet ordrebekræftelse, accepteres ligeledes Turtles nærværende handelsbetingelser.

2. Betaling

2.1. Følgende betalings-/kreditkort kan benyttes som be-talingsmiddel:

– Dankort, VISA, bankoverførsel, EAN nr. og MobilePay

– Gebyrer udlands udstedt VISA= 2,9% af Trans-aktionsbeløbet lægges oveni fakturaprisen.

2.2. Alle køb er som udgangspunkt kontantkøb, medmin-dre andet fremgår af ordrebekræftelsen.

2.3. Der kan opkræves forudbetaling ved bestillingsva-rer.

2.4. Købesummen forfalder til betaling 8 dage fra faktu-radatoen, medmindre andet er aftalt og uanset om Kø-bers forhold medfører, at levering ikke kan ske som af-talt.

2.5. Såfremt Købers betaling ikke sker rettidigt, og/eller hvis forudsætningerne for den aftalte kredit væsentligt ændres, er Turtle berettiget til at tilbageholde alle yder-ligere leverancer til Køber, uanset om leverancerne har en indbyrdes sammenhæng.

2.6. Ved Købers betaling efter sidste rettidige betalings-dag tilskrives morarenter af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms i henhold til renteloven, medmindre anden rentesats fremgår af ordrebekræftelsen. Tilskrevne mo-rarenter og eventuelle gebyrer forfalder til betaling omgående og dækkes forud for al anden gæld ved de lø-bende indbetalinger.

2.7. Turtle bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesum-men og eventuelle renter og/eller gebyrer er betalt.

2.8. Turtle er til enhver tid – også efter aftalens indgåelse – berettiget til over for Køber at kræve betryggende sik-kerhedsstillelse for sit tilgodehavende..

2.9. Hvis betaling ikke sker rettidigt er Turtle berettiget til at overgive ethvert krav mod Køber til inkasso. Køber er pligtig at betale de fastsatte inkassoomkostninger.

2.10. Turtle er berettiget til helt eller delvist at overdrage fordringer mod Køber til tredjemand uden særskilt ind-hentet samtykke fra Køber.

3. Priser for varer købt hos Turtle

3.1. Ved bestilling af varer fremsendes ordrebekræftelse og nærværende handelsbetingelser, som er en integreret del af den indgåede aftale om køb hos Turtle, som skal accepteres.

3.2. Priser fremgår af Turtles til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse. Alle priser opgives eksklusive fragt, emballage, moms, evt. afgifter samt evt. ekspeditionsgebyr, medmindre andet fremgår eksplicit af ordrebekræftelsen.

3.3. Priser der fremgår af Turtles til enhver tid gældende prisliste eller fremsendte ordrebekræftelse, vedrører alene prisen for det købte design. Køber kan ikke fore-tage rettelser i designet efter afgivelse af ordrebekræftel-sen.

3.4. Turtle er løbende forud for Købers accept af tilbud er modtaget berettiget til uden varsel at foretage prisæn-dringer i prislister og tilbud, hvorefter disse priser er gæl-dende for købet.

3.5. Turtle er berettiget til uden varsel at foretage pris-ændringer efter Købers tilbudsaccept som følge ekstra-ordinære prisstigninger ved underleverandører eller an-dre force majeure lignende forhold. Ved ekstraordinære prisstigninger skal forstås forhold, som Turtle ikke er skyld i, og som påvirker at den samlede pris for varen vil stige med mere end 10 %.

4. Fragtpriser

4.1. Alle fragtpriser beregnes for levering fra Turtles adresse på Æbeløgade 4, 2100 København.

5. Levering

5.1. Turtle bestemmer forsendelses-/transportmåden, medmindre parterne har aftalt andet og dette er bekræftet i ordrebekræftelsen.. Levering sker fra Turtles adresse

J.nr. 23338

beliggende Æbeløgade 4, 2100 København, fra Turtles lager, beliggende Midtager 29, 2605 Brøndby eller di-rekte fra leverandøren, medmindre andet skriftligt er af-talt. Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene et forventet leveringstidspunkt, som kan ændres af Turtle med orientering til Køber snarest efter leve-ringstidspunkt ændres.

5.2. Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt, har Turtle kun ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde:

– Købers ændringer til det af Køber accepterede tilbud i form af mængder, varetyper, de-sign/tryk o.l.

– Købers forhold, der medfører, at varen ikke kan leveres til aftalte faste leveringstidspunkt.

5.10. Ved henvendelse oplyses ordrebekræftelse nr. eller fakturanr.

5.11. Turtle forbeholder sig retten til at over- og under-levere med op til 2 %, som herefter vil blive enten faktu-reret eller krediteret efterfølgende.

– Force majeure, herunder krig, pandemi mv.

– Ved forsinkelse, som skyldes Turtles leveran-dører, transportører eller øvrige tredjemænd.

– Usædvanligt vejrlig og klimapåvirkninger.

– Arbejdskonflikter uanset årsag.

– Offentlige påbud eller forbud, som Turtle ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

5.3. Fragtpriser oplyses normalt i ordrebekræftelsen eller på forlangende.

5.4. Stykgods-/pallegods-leveringer sker til fortovskant og Køber har selv ansvaret for bortskaffelse af forsen-delsesemballage.

5.5. Turtle tager forbehold for, at de fysiske forhold ved og på leveringsstadet skal kunne muliggøre levering. Det er chaufføren, der afgør, om underlaget er tilstrækkeligt kørefast og egnet til afsætning.

5.6. Køber afholder udgifter til eventuel ventetid i for-bindelse med aflæsning på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted, ligesom Køber skal betale eventuelle ekstraomkostninger, der følger af, at Køber ikke kan modtage varerne til det aftalte leveringstidspunkt.

5.7. Risikoen for varens undergang eller beskadigelse overgår til Køber ved levering. Følgeseddel eller trans-portørens køreseddel anses som dokumentation for leve-ring. Hvis levering ikke kan ske til Køber på grund af Købers forhold, anses risikoen for overgået til Køber ved den forgæves levering hos Køber.

5.8. Ved levering skal Køber straks undersøge varen. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel eller skade, skal Køber uden ugrundet ophold give meddelelse til Turtle herom gerne i form af billeddokumentation for skaden.

5.9. Såfremt at Køber har opdaget eller burde have op-daget manglen/skaden, og Køber ikke reklamerer retti-digt, kan manglen ikke senere gøre sig gældende.

6. Ændringer og annullering af ordrer

6.1. Hovedparten af Turtles varer er specialfremstillet til Køber og dermed bestillingsvarer. Bestillingsvarer kan ikke afbestilles og tages ikke retur.

6.2. Køber har efter afgivelse af endelig ordre til Turtle ikke ret til ændring heri eller annullering heraf. Såfremt Turtle på trods heraf særskilt godkender en ændring el-ler annullering, er Køber pligtig at betale de med annul-leringen eller ændringen forbundne omkostninger, her-under men ikke begrænset til omkostninger til opbeva-ring, sikring af kvalitet og egenskaber og forrentning ved udskudt leveringstidspunkt, dog mindst kr. 500.Ved hel eller delvis annullering er Køber videre pligtig til at er-statte Turtles mistede indtjening ved den manglende or-drelevering.

7. Fejllevering

7.1. Hvis Turtle har fremsendt en forkert vare i forhold til Købers bestilling, returneres varen til Turtle, der der-efter fremsender korrekt vare snarest muligt.

7.2. Turtle betaler merfragt ved returnering af forkert fremsendte varer, men kan ikke pålægges at betale andre udgifter eller erstatning.

7.3. Alle former for henvendelse skal sendes til Esben Sonne-Frederiksen på mail esf@turtle.dk.

8. Vareprøver

8.1. Vareprøver viser kun farve, størrelse og kvalitet i al-mindelighed, hvorfor Turtle ikke er ansvarlig for even-tuelle afvigelser, medmindre afvigelserne er så væsent-lige for Køber, at der er tale og et helt andet køb end Kø-ber har kunnet forvente ved modtagelsen af de foreviste vareprøver.

8.2. Printfarver ved brug af både Pantone og CMYK kan afvige med +/- 5 %, hvilket Turtle ikke er ansvarlig for.

9. Garanti

9.1. Turtle yder ikke selvstændig garanti på leverede va-rer.

Køber accepterer udelukkende at kunne rejse krav i hen-hold til en leverandør- eller producentgaranti for en vare leveret af Turtle, mens, Turtle alene har ansvar for den dl af leverancen, som Turtle selvstændigt har produkti-onsansvaret for.

10. Reklamation og ansvar ved forsinkelse

10.1. Køber skal reklamere skriftligt straks ved konsta-tering af forsinkelse, idet Køber ellers mister ethvert krav som følge af forsinkelsen. Der henvises i øvrigt til handelsbetingelsernes pkt. 5.1-5.2.

10.2. Ved mindre forsinkelser foretager Turtle efterle-vering.

10.3. I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra Turtle side, er Køber berettiget til at hæve købet. Hvis der er aftalt suc-cessiv levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede delleverance.

10.4. Hvis Køber hæver købet, så har Køber krav på er-statning for de meromkostninger, der er påført Køber ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side. Erstat-ningen kan dog aldrig overstige fakturaværdien af den forsinkede leverance uanset købers tab måtte være større..

10.5. Køber har herudover ikke ret til nogen erstatning eller anden kompensation i anledning forsinkelsen. Dette gælder, uanset om Køber hæver eller fastholder købet.

11. Undersøgelsespligt og reklamation vedrørende mangler

11.1. Køber skal straks ved udleveringen eller modtagel-sen, og altid inden at varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er i overensstem-melse med ordren, herunder at kvalitet, farver, tryk osv. ligger inden for det acceptable.

11.2. Reklamationer over mangler, herunder mængdeaf-vigelser, som Køber har eller burde have konstateret ved den nævnte modtagekontrol, skal Køber fremsætte over for Turtle skriftligt, straks og senest 8 dage efter varens levering til Køber for at kunne tages i betragtning. Se i øvrigt handelsbetingelsernes pkt. 5.8-5.9.

12. Force majeure

12.1. I tilfælde af at levering, rettidig levering eller man-gelfri levering, bliver hindret eller forsinket af begiven-heder udenfor Turtles kontrol, herunder men ikke be-grænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transport-vanskeligheder eller anden tredjemands svigt, en Leve-randørs eller producents insolvens, eller lignende, kan Turtle ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere Købers ordre efter eget valg ved meddelelse til Køber hurtigst muligt efter Turtle er blevet bekendt her-med.

13. Produktansvar

13.1. Turtle er kun ansvarlig efter lov om produktansvar i det omfang, hvor loven ufravigeligt pålægger denne an-svar, og at ansvaret herfor ikke lovligt måtte være be-grænset eller påhvile Turtles underleverandør..

13.2. Turtles ansvar for produktskader er begrænset til maksimum kr. 100.000.

13.3. Turtle hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab hos en Køber.

14. Almindelig ansvarsbegrænsning og transport i krav mod underleverandører

14.1. Turtles ansvar kan ikke – uanset eventuelt påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler, eller på andet grundlag.

14.2. Hvis underleverandør eller anden tredjemand har et ansvar over for Turtle for forsinkelser eller mangler, så vil Turtle være indstillet på så vidt muligt at give Kø-ber transport i kravet mod underleverandøren eller tred-jemand.

15. Tvister

15.1. Enhver tvist, der måtte opstå mellem Parterne, skal afgøres ved de danske domstole, med Turtles hjemsted som værneting. Alle tvister skal afgøres i henhold til disse handelsbetingelser og i øvrigt efter dansk ret.